Gmina Somonino

Sprawozdanie z współpracy za 2019 rok A A A

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SOMONINO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2019

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz uchwały Nr XXVIII/212/13 Rady Gminy Somonino z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Somonino
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2020, Wójt Gminy Somonino przedkłada sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.

 

W Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2020, został określony sposób oceny realizacji Programu, według następujących wskaźników:

a)      liczba konkursów,

b)      liczba ofert złożonych w konkursach,

c)      liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych,

d)      wysokość kwot udzielonych dotacji,

e)      liczba osób zaangażowanych w realizację tych zadań,

f)       liczba adresatów działań,

g)      liczba realizowanych wspólnie przedsięwzięć, w tym współfinansowanych z UE.

 

W dniu 12.10. 2018 r. podjęto uchwałę nr XXXIV/274/2018 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Współpraca Gminy Somonino z podmiotami Programu w roku 2019 obejmowała zarówno pozafinansową, jaki i finansową formę współpracy.

Współpraca pozafinansowa dotyczyła w szczególności:

1)      wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;

2)      doradztwa i udzielania przez pracowników urzędu pomocy merytorycznej w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków o dofinasowanie ze środków zewnętrznych;

3)      wspieraniu przez samorząd akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

4)      dniu 17.10.2019 w Urzędzie Gminy odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych z obsługi narzędzia internetowego Witkac.pl oraz pisania i składania ofert w konkursach. Przy tej okazji uczestniczący przedstawiciele organizacji pozarządowych zostali dodatkowo poinformowani o trwających pracach nad projektem Rocznego Programu Współpracy oraz o możliwości złożenia ankiety konsultacyjnej.

 

KONKURSY OFERT

Współpraca finansowa Gminy Somonino w roku 2019 polegała na wsparciu wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizacje.

W drodze otwartych konkursów ofert, Gmina Somonino przyznała w 2019 r. uprawnionym podmiotom dotacje o łącznej wartości 100 000 zł. Ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert.

I. W wyniku ogłoszonego w dniu 02 stycznia 2019 roku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku, wpłynęło 18 ofert. Podpisano 17 umów na współfinansowanie zadań z następującymi podmiotami:

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 1. Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia” (dotacja 4 500 zł) zrealizowało projekt Poznaję Kaszuby – moją Małą Ojczyznę w ramach projektu 20 uczniów klas VII i VIII z najlepszymi wynikami w nauce, ze Szkoły Podstawowej w Borczu, wzięło udział w trzydniowych zajęciach w Zielonej Szkole w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy (wrzesień 2019). W programie zajęć znajdowały się wycieczki piesze oraz warsztaty twórczości ludowej: malowanie na szkle i porcelanie, filcowanie, tańce ludowe i budowa instrumentów tradycyjnych. Dwóch opiekunów Zielonej Szkoły było wolontariuszami.
 2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki na Wsi „Przyjazna Wieś Kaszubska(dotacja 3 000 zł) zrealizowało projekt XIV Kaszubska Biesiada Kabaretowa „Belny Wic” - Projekt realizowany we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Somoninie. Coroczna impreza regionalna o charakterze kulturalno-turystycznym zawierająca w programie występy kapeli ludowych oraz kabaretów, która odbyła się w maju 2019 roku.
 3. Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” (dotacja 1 100 zł) zrealizowało projekt Haft kaszubski moją pasją – w marcu 2019 w Szkole Podstawowej w Somoninie odbyły się jednodniowe warsztaty z haftu kaszubskiego. W warsztatach wzięło udział 40 uczniów, po 10 osób ze szkół podstawowych w Somoninie, Egiertowie, Borczu i Goręczynie. Zajęcia prowadził twórca ludowy oraz dwie nauczycielki.

Promocja potencjału turystycznego i przyrodniczego gminy

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki na Wsi „Przyjazna Wieś Kaszubska" (dotacja 2 000 zł) zrealizowało projekt Wiśta wio… czyli na kaszubską nutę – turniej woźniców i hodowców koni zimnokrwistych na Kaszubach – Projekt realizowany we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Somoninie. Coroczna impreza plenerowa w Ostrzycach skierowana na promowanie potencjału turystycznego gminy i całego regionu Kaszub.
 2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec ZHP Kartuzy (dotacja 800 zł) zrealizował projekt I Harcerski Rajd Pieszy „Z rodziną na szlaku” – W imprezie wzięło udział 70 osób. Jednego dnia odbył się wspólny marsz na terenie Gminy Somonino. Oprócz harcerzy byli to ich rodzice, dziadkowie i rodzeństwo. Rajd spotkał się z zainteresowaniem i poparciem mieszkańców gminy. Organizację i opiekę podczas Rajdu zapewnił wolontariusz.
 3. Stowarzyszenie Rozwiń Skrzydła (dotacja 1 000 zł) zrealizowało projekt „Zakochaj się w gminie Somonino!” – w czerwcu 2019 r. w Szkole Podstawowej w Somoninie przeprowadzono konkurs fotograficzny „Najciekawsze zakątki turystyczne Gminy Somonino”. W konkursie wzięły udział także dzieci z Egiertowa i Goręczyna. Konkurs wieńczyła wystawa fotograficzna dla społeczności lokalnej. W projekcie uczestniczyło 26 uczestników bezpośrednich oraz 250 pośrednich (wystawa).
 4. Moja wieś – nasza szkoła (dotacja 6 000 zł) zrealizowała projekt „Dwa kółka mają moc” – w ramach projektu zrealizowano następujące działania:
  - Spotkanie z policjantem na temat przepisów ruchu drogowego.
  - Zajęcia z ratownikiem medycznym o pierwszej pomocy.
  - Zorganizowano cztery wycieczki rowerowe.
  - Zorganizowano wystawę fotograficzną z przeprowadzonych działań.
  Łącznie z zajęciach i wycieczkach wzięło udział 36 uczniów i czterech nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Egiertowie.

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 1. Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy (dotacja 3 500 zł) zrealizowało projekt „Warsztaty Wrotkarskie” – bezpłatne zajęcia wrotkarskie dla dzieci z gminy Somonino w wymiarze 60 godzin zrealizowane na placach, boiskach i salach szkolnych. Zajęcia odbywały się zarówno w czasie roku szkolnego jak i podczas wakacji. Łącznie skorzystało z zajęć 145 osób.
 2. Akademia Piłkarska Szargan (dotacja 25 000 zł) zrealizowało projekt „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Somonino” – w regularnych zajęciach piłki nożnej w czasie realizacji projektu od stycznia do listopada 2019 roku wzięło udział 90 dzieci w pięciu grupach wiekowych. Zajęcia odbywały się na obiektach sportowych przy Szkole Podstawowej w Somoninie (boisko trawiaste, Orlik, hala sportowa) . Każda grupa odbywała po 2-3 treningi tygodniowo. Cztery grupy brały też udział w  rozgrywkach Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.
 3. Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia” (dotacja 4 000 zł) zrealizowało projekt „Od siatkówki do rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży” – projekt skierowany do uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Borczu – łącznie 45 osób, które brało udział w regularnych zajęciach piłki siatkowej oraz około 100 osób które wzięły udział w pikniku rodzinnym. Od marca do listopada 2019 odbyły się zajęcia dla trzech grup, dla każdej po 24 treningi (45 minut). Opiekunowie i organizatorzy pikniku rodzinnego (3 osoby) działali w ramach wolontariatu.
 4. Stowarzyszenie Aktywnie Razem (dotacja 6 000 zł) zrealizowało projekt „Aktywnie po zdrowie” – Bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy realizowane były w Goręczynie i w Somoninie i polegały na ćwiczeniach ogólnorozwojowych typu fitness przy muzyce, z wykorzystaniem mat, piłek, trampolin i innych przyrządów. W projekcie wzięły udział 52 osoby. Uczestników podzielono na 3 grupy. Łącznie przeprowadzono 45 godzin ćwiczeń podczas 30 spotkań.
 5. 12.  Polski Związek Niewidomych (dotacja 1 500 zł) zrealizowało projekt Wyjazd rekreacyjno-krajoznawczy "Szlakiem Bieszczadzkiej Historii" – 48 osób, będących członkami Polskiego Związku Niewidomych Okręg Pomorski wyjechało w czasie wakacji na tygodniową wycieczkę rekreacyjną w Bieszczady.
 6. Klub Sportowy STOLEM (dotacja 2 000 zł) zrealizowało projekt V Mistrzostwa Kaszub
  w pływaniu na rowerkach wodnych
  – Zawody amatorskie w pływaniu na rowerkach wodnych realizowane w sezonie letnim na jeziorze Ostrzyckim z udziałem mieszkańców gminy oraz turystów. W zawodach wzięło udział 44 załogi, łącznie 90 zawodników.
 7. Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno (6 000 zł) zrealizowało projekt Szkolenie oraz udział w  rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej drużyn Klubu Sportowego Gryf Goręczyno – w czasie od stycznia do maja szkolenie w piłce nożnej. W projekcie udział brała grupa 30 osób dorosłych. Zajęcia dwa razy w tygodniu na stadionie w Goręczynie.
 8. Stowarzyszenie Rozwiń Skrzydła (dotacja 4 000 zł) zrealizowało projekt Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez organizację sekcji narciarstwo – w ramach projektu zakupiono sprzęt sportowy – buty, narty i nartorolki. 30 uczniów Szkoły Podstawowej w Somoninie odbyło 12-godzinne szkolenie z narciarstwa biegowego na nartach i narto-rolkach,
  a dwóch nauczycieli szkolenie z prawidłowego kroku klasycznego i łyżwowego.
 9. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki na Wsi „Przyjazna Wieś Kaszubska" (dotacja 5 000 zl) zrealizowało projekt Dzień Dziecka w Gminie Somonino - Projekt realizowany we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Somoninie. Impreza plenerowa w Somoninie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka z licznymi atrakcjami (dmuchane zamki, zjeżdżalnie, konkursy) i poczęstunkiem.
 10. Stowarzyszenie Jesteśmy Razem (dotacja 3 000 zł) zrealizowało projekt Wędkarstwo - pasją młodzieży – Cykl zajęć teoretycznych i praktycznych dla uczniów szkół gminy Somonino z klas II-VII. Łącznie 60 godzin zajęć od marca do listopada 2019 roku, w formie dwóch grup po 10 osób każda. We wrześniu uczestnicy wzięli udział w XXV Okręgowej Olimpiadzie Młodzieży Wędkarskiej w Gdańsku (grupa z Somonina zajęła II miejsce) oraz w zawodach wędkarskich na jeziorze Ostrzyckim. Pięciu beneficjentów projektu uzyskało kartę wędkarską.

 

Po rozstrzygnięciu konkursu, na środki, które pozostały niewykorzystane Gmina Somonino ogłosiła drugi konkurs uzupełniający


II. W wyniku ogłoszonego w dniu 24 maja 2019 roku otwartego uzupełniającego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku, wpłynęły 3 oferty.
Podpisano 3 umowy na współfinansowanie zadań z następującymi podmiotami:

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
1.      Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Sławkach (dotacja 7 000 zł) zrealizowało projekt Latawce kleimy, o Sławkach gawędzimy – w stodole w Sławkach, które spełniła rolę sołeckiej świetlicy, zorganizowano dwudniowe warsztaty rodzinne z konstrukcji i budowy latawców. Warsztatom towarzyszyła prelekcja na temat historii i kultury puszczania latawców na świecie oraz konkurs na najlepszy latawiec, poprowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów i pasjonatów oraz trzech wolontariuszy. W wydarzeniu wzięło udział 34 dzieci wraz z rodzinami. Drugą częścią projektu były wieczorne gawędy i ognisko integracyjne. W trzech wieczorkach trwających po 3 godziny wzięło udział łącznie 140 uczestników i wysłuchało łącznie 8 osób, które wspominały czasy dzieciństwa spędzone w naszej gminie, ale też przekazały opowieści zasłyszane od swoich krewnych i dziadków. Gawędom towarzyszyła projekcja starych fotografii oraz gorący poczęstunek. Na podstawie spisanych wspomnień wydany został zeszyt pt. „Latawce wspomnień”. 

WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
2. Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno (dotacja 11 000 zł) zrealizowało projekt Szkolenie oraz udział w  rozgrywkach drużyn Klubu Sportowego Gryf Goręczyno – w czasie od maja do listopada szkolenie w piłce nożnej oraz udział w rozgrywkach Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2019. W projekcie udział brała grupa 30 osób dorosłych. Zajęcia dwa razy w tygodniu na stadionie w Goręczynie (łącznie 64 spotkania trwające średnio po 3 godziny).

3.     
Stowarzyszenie Trzech Wsi „Kaszubski Zakątek” (dotacja 3 000 zł) zrealizowało projekt „Z Kaszubskim Zakątkiem integracja na sportowo i wesoło” – zorganizowano trzy imprezy plenerowe dla mieszkańców gminy
1. Festyn Rodzinny w Kaplicy w której wzięło udział 100 osób
2. Marsz Nordic Walking, w którym wzięło udział 24 zawodników
3. Turniej Piłki nożnej dla 24 zawodników oraz ich rodzin i sympatyków (60 osób) Organizacja i obsługa imprez oraz sędziowanie imprez sportowych było realizowane w ramach wolontariatu.

 

Liczba realizowanych wspólnie przedsięwzięć, w tym współfinansowanych z UE

 • Gmina Somonino brała udział w realizacji projektu pn. "Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot", który pierwotnie zakładał stworzenie nowoczesnego systemu rowerów miejskich w 14 gminach. Łącznie na całym obszarze od marca do października 2019 r. – ponad 160 tys. zarejestrowanych użytkowników, wypożyczyło 1224 w pełni elektryczne rowery ponad 2 miliony razy. W Gminie Somonino zainstalowano dwie stacje: w Somoninie oraz w Ostrzycach.  Łącznie Gmina dysponowała 15 stojakami oraz 10 rowerami.  
 
 • W ramach polityki rowerowej w maju 2019 w Gminie Somonino odbył się przejazd rowerowy diagnozujący problemy, potrzeby, oczekiwania i możliwe udogodnienia dla rowerzystów którzy jeżdżą po naszej gminie związane z transportem rowerowym regionu. W diagnozie wzięli udział mieszkańcy gminy, pracownicy urzędu i eksperci z Obszaru Metropolitalnego.
 
 • Przez ostatnie miesiące - po wypowiedzeniu umowy nierzetelnemu operatorowi - zespół ds. Mevo, składający się z oficerów rowerowych oraz specjalistów od zamówień publicznych, rozmawiał z potencjalnymi operatorami o przyszłości systemu w trakcie dialogu technicznego. Zebrane informacje i analizy są podstawą do założeń działania Mevo w kolejnych latach.
 
 • Nowy system ma składać się z min. 4 tys. rowerów z czego min. 25% mają stanowić rowery elektryczne, które są już w posiadaniu OMGGS. Większy nacisk ma być położony na relokację rowerów i rozproszenie punktów serwisowych oraz punktów ładowania baterii. Umowa ma zostać podpisana na 4 lata.
 

Sprawozdanie w pliku PDF slajd 1-10 
Sprawozdanie w pliku PDF slajd 11-20
Sprawozdanie w pliku PDF slajd 21-30 
Sprawozdanie w pliku PDF slajd 31-34
Sprawozdanie w pliku PDF slajd 35-38

Sprawozdanie - prezentacja w JPG 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X