Gmina Somonino

Nabór do komisji konkursowej A A A

Wójt Gminy Somonino ogłasza


nabór na członków Komisji Konkursowej przy rozpatrywaniu ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1/1/2020 na realizację zadań publicznych w 2020 r.

 

I. Zadania Komisji Konkursowej:

Każdorazowo przed podjęciem decyzji o wyborze ofert Wójt Gminy Somonino zasięga opinii Komisji Konkursowej, powoływanej Zarządzeniem Wójta. Celem działania Komisji jest przeprowadzenie analizy oraz dokonanie oceny formalnej i merytorycznej ofert oraz przedstawienie propozycji podziału środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie ich oceny.  

 

II. Skład Komisji Konkursowej:

 1. W skład Komisji Konkursowej wchodzi co najmniej dwóch przedstawicieli Urzędu Gminy Somonino oraz co najmniej dwie osoby reprezentujące Organizacje, z wyłączeniem osób reprezentujących Organizacje, biorące udział w konkursie.
 2. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.
 3. Zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:

a)    żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

b)   wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

c)    wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

 

III. Obowiązki członków Komisji Konkursowej:

1. Czynny udział w pracach Komisji.

2. Rzetelne i obiektywne wykonywanie powierzonych czynności, kierując się przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem.

3. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji.

4. Członkowie komisji nie mogą bez zgody przewodniczącego Komisji Konkursowej ujawnić informacji o przebiegu prac komisji podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym.

5. Członkowie Komisji Konkursowej z tytułu pracy w komisji nie otrzymują wynagrodzenia.

 

IV. Prawa członków Komisji Konkursowej:

1. Członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach.

2. Członkowie Komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Komisji (oferty i załączniki) w siedzibie Urzędu  Gminy Somonino w terminie ustalonym z Przewodniczącym Komisji.

 

V. Tryb pracy Komisji Konkursowej:

 1. Komisja pracuje na posiedzeniach w siedzibie Urzędu Gminy Somonino.
 2. Przed rozpoczęciem prac członkowie Komisji Konkursowej podpisują oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac Komisji.
 3. Spotkania Komisji Konkursowej są dokumentowane w formie pisemnej w postaci protokołu.
 4. Komisja Konkursowa opiniuje wnioski złożone w otwartym konkursie ofert i przedstawia Wójtowi Gminy Somonino swoje stanowisko w tej sprawie.

 

VI. Termin i sposób składania dokumentów

 1. Nabór na członków Komisji Konkursowej odbywa się na załączonym formularzu zgłoszeniowym w wybranym przez siebie obszarze w terminie do 28 stycznia 2020 r. 
 2. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem kandydata oraz uprawnionej statutowo osoby/osób należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na członków Komisji”:
 • bezpośrednio w Urzędzie Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, Somonino, codziennie w godz. 7.30-15.30; w środy w godz. 7.30 – 16.30, w piątki w godz. 7.30 – 14.30 lub
 • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu) pod adres: Urząd Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino.
 1. Złożenie zgłoszenia nie stanowi gwarancji włączenia w skład Komisji Konkursowej.
 2. Spośród złożonych zgłoszeń Wójt Gminy Somonino dokona wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 3. Wybrani członkowie Komisji zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie.
 4. Wszelkich informacji udziela Marta Skrzypkowska, e-mail: m.skrzypkowska@somonino.pl tel. (58) 743-23-53.

 

Załącznik:

Formularz zgłoszenia do Komisji Konkursowej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X