Gmina Somonino

Zapytanie ofertowe na szkolenie "zabawy matematyką" A A A


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

na przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Pełni kompetencji!” – realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.
1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Somonino, ul. Ceynowy, 21, 83-314 Somonino, tel. 58 684 11 21, fax 58 684 11 44 

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania: Beata Markowska, tel. 58 743-23-58,

 e-mail: b.markowska@somonino.pl
 1) Szkolenie  - poznawanie metod i sposobów „zabawy matematyką”

Określenie przedmiotu zamówienia:

 • Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w Urzędzie Gminy w Somoninie (sala obrad, II piętro), ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino. Zamawiający dopuszcza zmianę miejsca realizacji szkolenia.
  • Wykonawca musi w wykorzystywanych materiałach zastosować Wytyczne w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 oraz poinformować uczestników szkolenia o współfinansowaniu działania objętego zapytaniem.
  • Szkolenie przeznaczone jest dla 1 grupy  liczącej ok 21 os.
  • Czas trwania szkolenia to 15 h zegarowych (2 dni).
  • Szkolenie musi odbyć się w formie warsztatowej, która winna obejmować różne eksperymenty, gry i ćwiczenia, które nauczyciel będzie mógł wykorzystać
   w codziennej pracy z dziećmi.
  • Każdy uczestnik musi otrzymać:

a)      zaświadczenie o odbyciu szkolenia,

b)       materiały szkoleniowe, co musi zostać potwierdzone protokołem przekazania.

 • Wykonawca do końcowego rozliczenia z Zamawiającym przedstawia:

a)      listy obecności z przeprowadzenia szkolenia,

b)      dokumentację zdjęciową na nośniku,

c)      protokoły przekazania materiałów oraz odbioru zaświadczeń.

 • Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej w zakresie wykorzystania zabawy matematyką, przy codziennej pracy z dziećmi.

Efekty szkolenia:

Nauczyciele nabędą umiejętność posługiwania się zabawą podczas zajęć z matematyki. Zabawy rozwijają słownictwo, pojęcia matematyczne i udoskonalają umiejętności liczenia.
2.      Warunki zamówienia i termin realizacji:
1) Oferta musi zawierać ostateczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się o dodatkowe wyjaśnienia do informacji zawartych w złożonych ofertach.

4) Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niespełniających opisanych w zapytaniu warunków zamówienia oraz ofert niekompletnych czy złożonych po terminie.

4) Termin wykonania przedmiotu zamówienia najpóźniej do 30 kwietnia 2018 r.
W szczególnych przypadkach będzie możliwe jego wydłużenie za zgodą obu stron.

5) Zaplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia poprawnie wystawionej faktury VAT/rachunku do siedziby Zamawiającego wraz z kompletem wymaganych dokumentów, m.in. listami obecności, protokołami czy dokumentacją zdjęciową.

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonywania wyboru żadnej z ofert.

8) Zamawiający udostępni lokal do przeprowadzenia szkolenia.

3. Opis kryterium oceny ofert i wymagane dokumenty:

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane zostaną następujące kryteria:

1. Punkty za cenę – 70.

Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 70 punktów, pozostałe według zależności:

P=(PB/PO)*70.

Zastosowane skróty oznaczają:

− P – punkty za cenę oferty,

− PB – najkorzystniejsza cena,

− PO – cena zaoferowana w ocenianej ofercie.

2. Punkty za doświadczenie – 30 pkt

W ramach niniejszego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 30 w następujący sposób:

1)      Wykonawca nie posiada doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z tematyki tożsamej i zbliżonej – 0 pkt.;

2)      Wykonawca posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki zbliżonej  dla innego rodzaju odbiorców – 15 pkt;

3)      Wykonawca posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki tożsamej  dla innego rodzaju odbiorców – 20 pkt;

4)      Wykonawca posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki zbliżonej  dla takiego samego rodzaju odbiorców (nauczycieli) – 25 pkt.

5)      Wykonawca posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki tożsamej  dla takiego samego rodzaju odbiorców (nauczycieli) – 30 pkt.

Łączna maksymalna ilość uzyskanych punktów wynosi 100.

Za najkorzystniejsze uznane zostaną oferty zawierające najwyższą liczbę punktów.

Jeżeli cena oferty będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy
o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający może żądać w szczególności złożenia kalkulacji obliczenia ceny.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4.      Warunki udziału w postępowaniu:

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia.

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3) Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4) Ofertę należy sporządzić według formularza oferty (Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do składania ofert cenowych).

5) Do formularza oferty należy złożyć wykaz zrealizowanych usług tj. posiadanego doświadczenia wraz z podaniem tematyki szkolenia, terminów wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do składania ofert cenowych).

Można dostarczyć także dowody, czy zostały wykonane należycie (listy referencyjne, protokoły odbioru itp.). Jeżeli Wykonawca zdecyduje się je dostarczyć, muszą one zostać złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

6) Do oferty należy załączyć proponowany program szkolenia!.

7) Kompletna oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opatrzona napisem: „Oferta na szkolenie”.

6. Miejsce oraz termin składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert cenowych w terminie do dnia 09.02.2018 r., do godz. 14:30.

2) Ofertę należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Somonino, przesłać pocztą (lub kurierem) w zaklejonej kopercie na adres: Gmina Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino z odpowiednim napisem na kopercie „Oferta na szkolenie”.

Uwaga: Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Somoninie.

3) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zamieszczono na stronie: www.somonino.pl
7.      Załączniki:
1. Formularz ofertowy – wzór.
2. Wykaz zrealizowanych usług – wzór.

                                                           /-/ Wójt Gminy Somonino
                                                                   Marian Kryszewski

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X