Gmina Somonino

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2013 A A A

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SOMONINO

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ZA ROK 2013


Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIV/118/12 Rady Gminy Somonino z dnia 28 marca 2012 r. zmieniającej uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Somonino z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2013, Wójt Gminy Somonino przedkłada sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013.

W Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2013, został określony sposób oceny realizacji Programu, według następujących wskaźników:

 • liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności w oparciu o dotacje z budżetu gminy,
 • kwoty udzielonych dotacji,
 • liczba osób zaangażowanych w realizację tych zadań,
 • liczba adresatów tych działań,
 • wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje w realizacje zadań publicznych,
 • tworzenie systemowych rozwiązań problemów gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • liczba realizowanych wspólnie przedsięwzięć, w tym współfinansowanych z UE.

Współpraca Gminy Somonino z podmiotami Programu w roku 2013 obejmowała zarówno finansową, jaki i pozafinansową formę współpracy.

 Współpraca ta dotyczyła w szczególności:

 1. zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy, zadań publicznych poprzez wspieranie takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
 2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
 3. konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 4. doradztwie i udzielaniu przez pracowników urzędu pomocy merytorycznej w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków o dofinasowanie ze środków zewnętrznych;
 5. realizacji partnerskich przedsięwzięć, w tym finansowanych z UE;
 6. wspieraniu przez samorząd akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.


WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM

 Współpraca finansowa Gminy Somonino w roku 2013 polegała na wsparciu wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizacje.

W 2013 roku Gmina Somonino ogłosiła łącznie 2 otwarte konkursy ofert obejmujące zadania w następujących zakresach:

1. „Kultura fizyczna, sport i rekreacja” – 1 konkurs;

2. „Edukacja, Oświata i Wychowanie” – 1 konkurs.

Dotacje z budżetu gminy na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Somonino otrzymało 8 podmiotów:

 

 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki Na Wsi „Przyjazna Wieś Kaszubska”, ul. Ceynowy 1a, 83-314 Somonino – Dzień Dziecka w Gminie Somonino, dotacja w wysokości: 4 000 zł;
 2. Klub Sportowy Stolem, ul. Droga Kaszubska 8A, Ostrzyce, Aktywny wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z gminy Somonino, dotacja w wysokości: 6 000 zł;
 3. Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia”, Borcz 70A, 83-312 Hopowo, Psychofizyczny rozwój młodego człowieka poprzez taniec współczesny, dotacja w wysokości: 3000 zł;
 4. Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, Rekreacja na sportowo – Powitanie Lata 2013, dotacja w wysokości: 950 zł;
 5. Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno, ul. Sportowa 30, 83-311 Goręczyno – Sport – aktywna forma spędzanie wolnego czasu, dotacja w wysokości: 40 000 zł;
 6. Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”, ul. Wolności 42, 83-314 Somonino, Mój sport, moja radość – zespołowe mini gry sportowe dla najmłodszych, dotacja w wysokości: 3000 zł;
 7. Stowarzyszenie „Moja wieś nasza szkoła”, Egiertowo 1, 83-312 Hopowo, Nordic Walking dla uczniów i społeczności obwodu Szkoły Podstawowej w Egiertowie, dotacja w wysokości: 8000 zł;
 8. Stowarzyszenie Trzech Wsi „Kaszubski Zakątek”, Połęczyno 9, 83-312 Hopowo, Tenis – piłka – sposób na aktywne spędzanie czasu wolnego, dotacja w wysokości: 5050 zł.

 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki na Wsi „Przyjazna Wieś Kaszubska” otrzymało dotacje na organizacje zadania pod nazwą Dzień Dziecka w Gminie Somonino. Na imprezę przybyło ponad 1000 dzieci – przedszkolaków i uczniów szkół z terenu Gminy Somonino. Wśród atrakcji były liczne konkursy z nagrodami, słodki poczęstunek, program artystyczny. Dzieci mogły także bezpłatnie korzystać z różnych form rekreacji na świeżym powietrzu. Całkowity koszt zadania wyniósł 5 715,01 zł, w tym kwota 1715,01 zł to finansowe środki własne organizacji.

 

Klub Sportowy „Stolem” otrzymał wsparcie na realizację zadania pod nazwą Aktywny wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z gminy Somonino. W ramach zadania dzieci i młodzież z terenu Gminy Somonino mogły korzystać w okresie wakacyjnym z darmowych rejsów statkiem, gier w mini golfa i zabaw w parku linowym. Warunkiem skorzystania z darmowych atrakcji było okazanie legitymacji szkolnej poświadczającej przynależność do szkoły z terenu gminy. Z darmowych atrakcji skorzystało łącznie 540 osób. Całkowity koszt zadania wynosił 9020 , w tym środki finansowe własne organizacji: 3020 zł.

 

Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia” otrzymało wsparcie na realizację zadania pod nazwą Psychofizyczny rozwój młodego człowieka poprzez taniec współczesny. W ramach realizacji zadania 45 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Borczu cyklicznie brało udział w zajęciach tanecznych w okresie od kwietnia do czerwca 2013 roku. Całkowity koszt zadania wyniósł 6 380 zł, w tym środki finansowe własne wraz z wkładem osobowym wynosiły 3380 zł. Wkład osobowy obejmował pracę wolontariuszy, którzy opiekowali się dziećmi podczas zajęć tanecznych.

 

Związek Niewidomych, Okręg Pomorski otrzymał wsparcie na realizację zadania pod nazwą Rekreacja na sportowo – Powitanie Lata 2013. Realizacja zadania odbywała się w Ostrzycach. Zadaniem były objęte osoby niewidome i słabo widzące zrzeszone w Kole Powiatowym Pomorskiego Związku Niewidomych w Kartuzach, w tym mieszkańcy Gminy Somonino, łącznie 91 osób. Podczas spotkania mieli oni możliwość aktywizacji i integracji podczas wspólnych zabaw i gier sportowych. Całkowity koszt zadania wyniósł 7975,96 zł, w tym 7025,96 zł to środki finansowe własne, oraz  pozyskane z innych źródeł publicznych, a także wkład osobowy.

 

Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno otrzymało wsparcie na realizację zadania pod nazwą Sport – aktywna forma spędzanie wolnego czasu. W ramach zadania zorganizowano cykliczne zajęcia sportowe z udziałem wykwalifikowanych trenerów, które ubogacone były dodatkowo o różnego typu udział w zawodach i rozgrywkach sportowych. W zajęciach sportowych organizowanych dla mieszkańców gminy wzięło udział 110 osób. Taka sama ilość osób uczestniczyła w zawodach. Ponadto w zorganizowanych imprezach dotyczących różnych dyscyplin sportowych brało udział łącznie 1000 osób. Całkowity koszt zadania wyniósł 59 671,48 zł, w tym środki finansowe własne wraz z wkładem osobowym wyniosły 19 671,48 zł. Do zakresu zadań wolontariuszy należało między innymi sędziowanie, trenowanie uczestników, organizacja wyjazdów na turnieje, opieka medyczna czy obsługa techniczna zawodów. 

 

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” otrzymało wsparcie na realizację zadania pod nazwą Mój sport, moja radość – zespołowe mini gry sportowe dla najmłodszych. W projekcie wzięło udział 45 uczniów z klas trzecich ze Szkoły Podstawowej w Somoninie. Uczniowie poznawali podstawowe zasady i reguły mini gier sportowych, m.in. mini piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej, piłki nożnej oraz zasady gry w unihokeja i dwa ognie. Całkowity koszt zadania wyniósł 4800,02 zł, w tym środki finansowe własne organizacji to: 1800,02 zł.

 

Stowarzyszenie „Moja wieś nasza szkoła” otrzymało wsparcie na realizację zadania pn. Nordic Walking dla uczniów i społeczności obwodu Szkoły Podstawowej w Egiertowie. W ramach zadania odbyło się 10 spotkań w okresie od kwietnia do czerwca 2013 roku. W rezultacie przeszkolono z zasad marszu 41 osób dorosłych oraz 133 dzieci w wieku od 9 do 14 lat. Całkowita wartość zadania wyniosła 13 909,94 zł, w tym 5910 zł stanowił wkład osobowy do projektu. Wolontariusze zajmowali się między innymi koordynacją projektu, opieką trenerską oraz obsługą księgową zadania.

 

Stowarzyszenie Trzech Wsi „Kaszubski Zakątek” otrzymało wsparcie na realizację zadania pn. Tenis – piłka – sposób na aktywne spędzanie czasu wolnego. Realizacja zadania polegała na organizacji miedzy sołeckiego turnieju tenisa stołowego oraz turnieju piłki nożnej dla mieszkańców gminy. Łącznie w obu turniejach wzięło udział 64 zawodników. Całkowity koszt zadania wynosi 7630 zł, w tym 2580 zł to wkład osobowy w realizację zadania. Wolontariusze zajmowali się między innymi przygotowaniem miejsc do zawodów, sędziowaniem czy prowadzeniem turniejów.

 

Ponadto, w wyniku ogłoszonego drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji, które są realizowane przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych, dotację otrzymało:

 

 1. Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”, ul. Wolności 42, 83-314 Somonino, Rewitalizacja miejscowości poprzez utworzenie Centrum Edukacji Zarybiania Jezior Kaszubskich w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie, dotacja w wysokości: 538 235,47  .

 

Nastąpiła częściowa adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie na potrzeby kształcenia dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób dorosłych, tj. utworzono w wyremontowanych pomieszczeniach Centrum Edukacji Zarybiania Jezior Kaszubskich, Stworzono miejsce na typowe działania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, które mają wykorzystywać potencjał przyrodniczy i kulturowy Kaszub. Mając ten fakt na uwadze wyposażono centrum tak, aby można w nim było prowadzić wysokiej jakości zajęcia m.in. z wędkarstwa, przyrody czy edukacji regionalnej. Całkowity koszt zadania wyniósł 738 235,47 zł, w tym 200 000 zł to wkład własny Stowarzyszenia pozyskany z Europejskiego Funduszu Rybackiego i Budżetu Państwa.

 

Reasumując, w drodze wszystkich otwartych konkursów ofert, Gmina Somonino przyznała w 2013 roku uprawnionym podmiotom dotacje o łącznej wartości:  608 235,47 zł.

 

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM

 W roku 2013 organizacje pozarządowe otrzymały od Gminy Somonino wsparcie na różnych polach działalności poszczególnych stowarzyszeń, m.in.: pomoc przy wyszukiwaniu dotacji z zewnątrz, pomoc w codziennym funkcjonowaniu organizacji, promocja ich działań w mediach i na stronie internetowej gminy.

Konsultacje społeczne w roku 2013

 

Na podstawie Uchwały Nr II/8/10 Rady Gminy Somonino z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji oraz Zarządzenia Nr 113/2013 Wójta Gminy Somonino z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacjom poddany został projekt „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 – 2020”.

 Następnie projekt uchwały został poddany pod obrady Rady Gminy Somonino.

 

Projekty partnerskie

 

Ponadto w roku 2013 Gmina Somonino wspólnie z organizacjami pozarządowymi zakończyła realizację czterech projektów, które były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

a/ ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki Na Wsi „Przyjazna Wieś Kaszubska”:

 • Ryba po kaszubsku – promocja spożycia ryb.

b/ ze Stowarzyszeniem „Moja wieś – nasza szkoła”:

 • Promocja lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie książki „Gmina Somonino. Wartości Kaszubskich Pokoleń.” wraz z mapą Powiatu Kartuskiego.
 • Rewitalizacja miejscowości Hopowo poprzez przebudowę miejsca pamięci w Lesie Hopowskim.
 • Utworzenie trasy rowerowej „Szlak Hutniczy” oraz jej promocja.

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X