Gmina Somonino

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2012 A A A

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIV/118/12 Rady Gminy Somonino z dnia 28 marca 2012 r. zmieniającej uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Somonino z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2013, Wójt Gminy Somonino przedkłada sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012.

W Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2013, został określony sposób oceny realizacji Programu, według następujących wskaźników:

a)      liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności w oparciu o dotacje z budżetu gminy,

b)      kwoty udzielonych dotacji,

c)      liczba osób zaangażowanych w realizację tych zadań,

d)     liczba adresatów tych działań,

e)      wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje w realizacje zadań publicznych,

f)       tworzenie systemowych rozwiązań problemów gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

g)      liczba realizowanych wspólnie przedsięwzięć, w tym współfinansowanych z UE.

Współpraca Gminy Somonino z podmiotami Programu w roku 2012 obejmowała zarówno finansową, jaki i pozafinansową formę współpracy. Współpraca to dotyczyła w szczególności:

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy, zadań publicznych, poprzez wspieranie takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków;

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

4) doradztwie i udzielaniu przez pracowników urzędu pomocy merytorycznej w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków o dofinasowanie ze środków zewnętrznych;

5) realizacji partnerskich przedsięwzięć, w tym finansowanych z UE

6) wspieraniu przez samorząd akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych lokalnym organizacjom.

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM

Współpraca finansowa Gminy Somonino w roku 2012 polegała na wsparciu wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizacje.

W 2012 roku Gmina Somonino ogłosiła łącznie 2 otwarte konkursy ofert obejmujące zadania w następujących zakresach:

1. „Kultura fizyczna, sport i rekreacja”;

2. „Edukacja, Oświata i Wychowanie”.

Dotacje z budżetu gminy na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Somonino otrzymało 7 organizacji:

 1. Klub Sportowy „Stolem”, zadanie pn. Aktywny wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z gminy Somonino, dotacja w wysokości: 7 200 zł;
 2. Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, zadanie pn. Rekreacja na sportowo – Powitanie Lata 2012, dotacja w wysokości: 1 300 zł;
 3. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki „Przyjazna Wieś Kaszubska”, zadanie pn. Dzień Dziecka w Gminie Somonino, dotacja w wysokości: 4 000 zł;
 4. Stowarzyszenie „Jesteśmy razem”, zadanie pn. Bieszczadzka przygoda – turystyka górska jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży, dotacja w wysokości: 5 700 zł;
 5. Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno, zadanie pn. Sport – aktywna forma spędzanie wolnego czasu, dotacja w wysokości: 32 000 zł;
 6. Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia”, zadanie pn. Taniec współczesny sposobem na rozwój talentów, sprawności fizycznej i aktywne spędzanie wolnego czasu, dotacja w wysokości: 4 400 zł;
 7. Stowarzyszenie „Rozwiń skrzydła”, zadanie pn. Sport bez przemocy i nałogów, dotacja w wysokości: 5 400 zł.

Klub Sportowy „Stolem” otrzymał wsparcie na realizację zadania pod nazwą Aktywny wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z gminy Somonino. W ramach zadania dzieci i młodzież z terenu Gminy Somonino mogły korzystać w okresie wakacyjnym z darmowych rejsów statkiem, gier w mini golfa i zabaw w parku linowym. Warunkiem skorzystania z darmowych atrakcji było okazanie legitymacji szkolnej poświadczającej przynależność do szkoły z terenu gminy. Z darmowych atrakcji skorzystało łącznie 870 osób. Całkowity koszt zadania wynosił 11 098,40 zł, w tym środki finansowe własne: 3 898,40 zł.

Związek Niewidomych, Okręg Pomorski otrzymał wsparcie na realizację zadania pod nazwą Rekreacja na sportowo – Powitanie Lata 2012. Realizacja zadania odbywała się w Ostrzycach. Zadaniem były objęte osoby niewidome i słabo widzące zrzeszone w Kole Powiatowym Pomorskiego Związku Niewidomych w Kartuzach, w tym mieszkańcy Gminy Somonino, łącznie 75 osób. Podczas spotkania mieli oni możliwość aktywizacji i integracji podczas wspólnych zabaw i gier sportowych. Całkowity koszt zadania wyniósł 5 688,85 zł, w tym 4 388,85 zł to środki finansowe własne, w tym środki pozyskane z innych źródeł publicznych.

 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki na Wsi „Przyjazna Wieś Kaszubska” w Somoninie otrzymało dotacje na organizacje zadania pod nazwą Dzień Dziecka w Gminie Somonino. Na imprezę przybyło ponad 1000 dzieci – przedszkolaków i uczniów szkół z terenu Gminy Somonino. Wśród atrakcji były liczne konkursy z nagrodami, program artystyczny, przejażdżki konne, słodki poczęstunek. Całkowity koszt zadania wyniósł 5 715,01 zł, w tym kwota 1715,01 zł to środki własne organizacji.

 Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” otrzymało wsparcie na realizację zadania pod nazwą Bieszczadzka przygoda – turystyka górska jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży. Zadanie było skierowane do V Drużyny Harcerskiej „Leśnia”, działającej przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie. W wyjeździe brało udział 17 harcerzy i dwóch opiekunów. Harcerze w ramach przedmiotowego zadania wyjechali w Bieszczady i mieli okazje zdobyć wiele ciekawych szlaków górskich. Całkowity koszt zadania wyniósł 12 231,30 zł, w tym środki własne to: 6 531,30 zł.

 Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno otrzymało wsparcie na realizację zadania pod nazwą Sport – aktywna forma spędzanie wolnego czasu. W ramach zadania zorganizowano cykliczne zajęcia sportowe z udziałem wykwalifikowanych trenerów, które ubogacone były dodatkowo o różnego typu zawody, odbywające się w weekendy. W zajęciach sportowych organizowanych dla mieszkańców gminy wzięło udział 85 osób. Taka sama ilość osób uczestniczyła w zawodach. Ponadto w zorganizowanych imprezach dotyczących różnych dyscyplin sportowych brało udział 800 osób. Całkowity koszt zadania wyniósł 47 230,05 zł, w tym środki finansowe własne wraz z wkładem osobowym wyniosły 15 230,05 zł. Do zakresu zadań ośmiu wolontariuszy należała między innymi organizacja turniejów i opieka nad uczestnikami podczas wyjazdów. 

 Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia” otrzymało wsparcie na realizację zadania pod nazwą Taniec współczesny sposobem na rozwój talentów, sprawności fizycznej i aktywne spędzanie wolnego czasu. W ramach realizacji zadania 45 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Borczu cyklicznie brało udział w zajęciach tanecznych w okresie od kwietnia do czerwca 2012 roku. Całkowity koszt zadania wyniósł 6 255,40 zł, w tym środki finansowe własne wraz z wkładem osobowym wynosiły 1 855,40 zł. Wkład osobowy obejmował pracę dwóch wolontariuszy, którzy opiekowali się dziećmi podczas zajęć tanecznych.

 Stowarzyszenie „Rozwiń skrzydła” otrzymało wsparcie na realizację zadania pod nazwą Sport bez przemocy i nałogów. W ramach zadania na boisku „Orlik” w Somoninie zorganizowano gminne turnieje piłkarskie dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz dla dorosłych. Całkowity koszt zadania wyniósł 8 449,98 zł, w tym wkład finansowy własny pod postacią wkładu osobowego: 3050 zł. W sumie czterech wolontariuszy zajęło się organizacją i promocją turniejów, ich obsługą techniczną i sędziowaniem.

 Ponadto, w wyniku ogłoszonego drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji, które są realizowane przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych, dotację otrzymało:

 1. Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia”, na zadanie pn. Zaprzyjaźnij się z rybą – kampania promująca obszar LSROR Kaszuby, dotacja w wysokości: 5 908,47 zł.

 Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia” otrzymało wsparcie na realizację zadania pod nazwą Zaprzyjaźnij się z rybą – kampania promująca obszar LSROR Kaszuby. W ramach projektu Stowarzyszenie zorganizowało powiatowy konkurs z wiedzy o rybach oraz przeprowadziło różnego typu warsztaty i pogadanki o tematyce rybackiej, we wszystkich placówkach oświatowych z terenu Gminy Somonino. Dzieci otrzymały także różnego typu gadżety promocyjne: kubki i długopisy, by pamiętały o udziale w zadaniu i jednocześnie o zdrowym żywieniu. Realizacji zadania towarzyszyła szeroka akcja promocyjna z udziałem plakatów i ulotek.  Łączna liczba uczniów z terenu Gminy Somonino, którzy brali udział w zajęciach dodatkowych wyniosła 350. Ponadto około 80 osób (dzieci i ich opiekunowie, komisja konkursowa, zaproszeni goście) uczestniczyło w organizowanym konkursie z wiedzy o rybach.  Całkowity koszt zadania wyniósł 39 389,80 zł, w tym środki finansowe pozyskane z Europejskiego Funduszu Rybackiego to: 33 481,33 zł.

 Reasumując, w drodze wszystkich otwartych konkursów ofert, Gmina Somonino przyznała w 2012 roku stowarzyszeniom dotacje o łącznej wartości:  65 908,47 zł.

 

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM

 W roku 2012 organizacje pozarządowe otrzymały od Gminy Somonino wsparcie na różnych polach działalności poszczególnych stowarzyszeń, m.in.: pomoc przy wyszukiwaniu dotacji z zewnątrz, pomoc w codziennym funkcjonowaniu organizacji, promocja ich działań w mediach i na stronie internetowej gminy.

 Konsultacje społeczne w roku 2012

 Na podstawie uchwały nr II/8/10 Rady Gminy Somonino z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, przeprowadzono konsultacje społeczne następującego projektu uchwały:

 1. Uchwała nr XIV/118/12 Rady Gminy Somonino z dnia 28 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Somonino z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2013.

 Organizacje nie zgłosiły uwag ani propozycji zmian do proponowanego projektu uchwały. Projekt uchwały został poddany pod obrady Rady Gminy Somonino.

 Projekty partnerskie

 Ponadto w roku 2012 Gmina Somonino wspólnie z organizacjami pozarządowymi zakończyła realizację 3 projektów, które były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

a/  ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki na Wsi „Przyjazna Wieś Kaszubska” – „Zagospodarowaniu terenu przy obiektach sportowych w Somoninie – etap 1” oraz Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i Hopowie”;

c/ ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy Razem” – „Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego”.

 W roku 2012 Gmina Somonino wraz z organizacjami pozarządowymi złożyła także kolejne wnioski o dofinansowanie dotyczące wspólnej realizacji przedsięwzięć, które uzyskały wstępną akceptację instytucji przyznającej dofinansowanie:

a/ ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki Na Wsi „Przyjazna Wieś Kaszubska”:

 • Ryba po kaszubsku – promocja spożycia ryb.

b/ ze Stowarzyszeniem „Moja wieś – nasza szkoła”:

 • Promocja lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie książki „Gmina Somonino. Wartości Kaszubskich Pokoleń.” wraz z mapą Powiatu Kartuskiego.
 • Rewitalizacja miejscowości Hopowo poprzez przebudowę miejsca pamięci w Lesie Hopowskim.

 

Zdjęcia z działań podejmowanych przez organizacje pozarzadowe:

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X