Gmina Somonino

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2016 A A A

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Nr XXVIII/212/13 Rady Gminy Somonino z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2020, Wójt Gminy Somonino przedkłada sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.

W Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2020, został określony sposób oceny realizacji Programu, według następujących wskaźników:

a)      liczba konkursów,

b)      liczba ofert złożonych w konkursach,

c)      liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych,

d)     wysokość kwot udzielonych dotacji,

e)      liczba osób zaangażowanych w realizację tych zadań,

f)       liczba adresatów działań,

g)      liczba realizowanych wspólnie przedsięwzięć, w tym współfinansowanych z UE.

Współpraca Gminy Somonino z podmiotami Programu w roku 2016 obejmowała zarówno pozafinansową, jaki i finansową formę współpracy.

Współpraca pozafinansowa dotyczyła w szczególności:

1)      wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;

2)      doradztwa i udzielania przez pracowników urzędu pomocy merytorycznej w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków o dofinasowanie ze środków zewnętrznych;

3)      wspieraniu przez samorząd akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Współpraca finansowa Gminy Somonino w roku 2016 polegała na wsparciu wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizacje.

W 2016 roku Gmina Somonino ogłosiła jeden otwarty konkurs ofert obejmujące zadania w zakresie:

 • wspierania kultury fizycznej i sportu (75 000 zł).

W wyniku ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2016 roku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wpłynęło 10 ofert.

Na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej, i sportu podpisano 9 umów z następującymi podmiotami:

Dotacje na realizacje zadań publicznych zostały przyznane następującym podmiotom:

 1. Klub Sportowy Stolem, ul. Droga Kaszubska 8A, Ostrzyce, 83-314 Somonino – II Mistrzostwa Kaszub w pływaniu na rowerkach wodnych, dotacja w wysokości: 1 500 zł;
 2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki Na Wsi „Przyjazna Wieś Kaszubska”, ul. Ceynowy 1A, 83-314 Somonino – Dzień Dziecka w Gminie Somonino, dotacja w wysokości: 5 000 zł;
 3.  Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, ul. Jesionowa 10, 80-261 Gdańsk,  Wyjazd rekreacyjno - krajoznawczy „Lubuskie warte zachodu”, dotacja w wysokości: 1 000 zł;
 4. Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno, ul. Sportowa 30, 83-311 Goręczyno – Szkolenie w piłce nożnej na terenie Gminy Somonino, dotacja w wysokości: 16 500 zł;
 5. Akademia Piłkarska Szargan, ul. Os. Komara 14, 83-314 Somonino, Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Somonino, dotacja w wysokości: 27 000 zł;
 6. Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia”, Borcz 70A, 83-312 Hopowo, Stop komputerom w czasie wolnym - gry i zabawy z piłką ręczną, dotacja w wysokości: 4 000 zł;
 7. Stowarzyszenie Trzech Wsi „Kaszubski Zakątek”,  Połęczyno 9, 83-312 Hopowo, Z kaszubskim zakątkiem czas wolny na sportowo, dotacja w wysokości: 11 000 zł;
 8. „Rozwiń Skrzydła”, ul. Osiedlowa 17, 83-314 Somonino – Promocja aktywnego wypoczynku poprzez organizację zajęć sekcji narciarstwa biegowego, dotacja w wysokości: 5 000 zł;
 9. Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”, ul. Wolności 42, 83-314 Somonino, „Akademia Młodego Wędkarza” - szkółka wędkarska, dotacja w wysokości: 4 000 zł.

Klub Sportowy Stolem zrealizował zadanie pn. „II Mistrzostwa Kaszub w pływaniu na rowerkach wodnych”. W lipcu 2016 roku w zawodach wzięły udział 24 drużyny, składające się z 55 zawodników.  Organizacja promowała rodzinną aktywność ruchową jako nową formę spędzania wolnego czasu. Liczba osób zaangażowanych do realizacji zadania stanowi 17 osób.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki na Wsi „Przyjazna Wieś Kaszubska” otrzymało dotacje na organizacje zadania pod nazwą „Dzień Dziecka w Gminie Somonino”. Na imprezę przybyło ponad 1000 dzieci – przedszkolaków i uczniów szkół z terenu Gminy Somonino. Wśród atrakcji były liczne konkursy z nagrodami, słodki poczęstunek, program artystyczny. Dzieci mogły także bezpłatnie korzystać z różnych form rekreacji na świeżym powietrzu. Dzień Dziecka w Sarnim Dworze jest to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez Gminy Somonino i jest wydarzeniem oczekiwanym przez dzieci.

Związek Niewidomych, Okręg Pomorski otrzymał wsparcie na realizację zadania pod nazwą Wyjazd rekreacyjno - krajoznawczy „Lubuskie warte zachodu”. Celem zadania była aktywna rekreacja osób niepełnosprawnych wzrokowo w różnym wieku poprzez ich uczestnictwo we wspólnym wyjeździe i zwiedzaniu terenów województwa lubuskiego oraz Niemiec. W wyjeździe wzięło udział 50 osób niepełnosprawnych wraz z przewodnikami z terenu całego Powiatu Kartuskiego, w tym z Gminy Somonino.

Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno otrzymało wsparcie na realizację zadania pod nazwą „Szkolenie w piłce nożnej na terenie Gminy Somonino”. W ramach zadania zorganizowano cykliczne zajęcia sportowe z udziałem wykwalifikowanych trenerów, które były ubogacone dodatkowo o udział w różnego typu zawodach i rozgrywkach sportowych. W zajęciach sportowych dla młodzieży i dorosłych brało udział łącznie 35 osób. Do realizacji zadania zaangażowano także wielu wolontariuszy, do których należała między innymi obsługa techniczna zawodów, obsługa księgowa zadania czy pranie strojów sportowych.

Akademia Piłkarska Szargan realizowała od marca do listopada 2016 roku zadanie pn. „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Somonino”.  W zajęciach sportowych dla dzieci i młodzieży brało udział 100 osób. Zajęcia były prowadzone przez wykwalikowanych trenerów, dwa razy w tygodniu. Natomiast w weekendy uczestnicy zajęć rywalizowali w zawodach i rozgrywkach ligowych. W czerwcu zorganizowano turniej piłkarski, w którym uczestniczyło ok. 200 osób.

Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia” otrzymało wsparcie na realizację zadania pod nazwą: „Stop komputerom w czasie wolnym - gry i zabawy z piłką ręczną” W realizację projektu zaangażowanych było 36 uczniów z klas I-VI Szkoły Podstawowej w Borczu. Poza cyklicznym uczestnictwem w zajęciach z piłki ręcznej, dzieci pojechały na profesjonalny mecz do Gdańska oraz brały udział w pikniku sportowym. W pikniku brała udział cała społeczność szkolna tj. 102 osoby.

Stowarzyszenie Trzech Wsi „Kaszubski Zakątek” otrzymało wsparcie na realizację zadania pn. „Z kaszubskim zakątkiem czas wolny na sportowo. W ramach zadania zorganizowano cykl zajęć dodatkowych i imprez sportowo – rekreacyjnych:

 • w zajęciach z zumby uczestniczyło 30 osób w wieku od 15 do 56 lat,
 • w zajęciach kuglarskich uczestniczyło 10 dzieci z Piotrowa i 15 z Kaplicy;
 • zorganizowano w Piotrowie Maraton Nordic Walking, w którym wzięło udział 36 osób;
 • zorganizowano Międzysołecki Turniej Piłki Nożnej na boisku w Połęczynie, w którym brało udział 48 zawodników.  

Do realizacji działań zaangażowano aż 23 wolontariuszy, którzy zajęli się między innymi sędziowaniem, obsługą techniczną, przygotowaniem świetlic do zajęć. Poprzez realizację zadania podmiot zapewnił bardzo atrakcyjną ofertę kulturalną w gminnych świetlicach.

Organizacja pn. „Rozwiń Skrzydła” otrzymało dotację na zadanie pod nazwą: „Promocja aktywnego wypoczynku poprzez organizację zajęć sekcji narciarstwa biegowego”. W ramach zadania:

 • dokupiono 7 zestawów narciarskich letnich (nartorolki + wiązania + kijki),
 • przeprowadzono 22 godziny zajęć z narciarstwa z uczniami w czterech grupach, z których skorzystało 28 osób,
 • w budynku Zespołu Szkół w Somoninie stale funkcjonowała wypożyczalnia sprzętu.

Zadanie było kontynuacją projektu z 2015 roku, kiedy stowarzyszenie wytyczyło w Lesie Hopowskim trasy do uprawiania narciarstwa biegowego. W szkole osobom chętnym nadal jest wypożyczany sprzęt sportowy.

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” otrzymało wsparcie na realizację zadania pod nazwą „Akademia Młodego Wędkarza” - szkółka wędkarska. W ramach zadania prowadzone były zajęcia teoretyczne i praktyczne z wędkarstwa. Zajęcia teoretyczne odbywały się w Centrum Edukacji Zarybiania Jezior Kaszubskich, które działa przy Szkole Podstawowej w Somoninie. Centrum ma do tego typu zajęć doskonale wyposażone zaplecze. W projekcie wzięło udział 20 uczniów z Zespołu Szkół w Somoninie.  Część z nich dzięki udziałowi w szkółce wędkarskiej po raz pierwszy miała możliwość uczestniczenia w zawodach wędkarskich, a nawet zdobyła kartę wędkarską (7 osób).

Reasumując, w drodze wszystkich otwartych konkursów ofert, Gmina Somonino przyznała w 2016 roku uprawnionym podmiotom dotacje o łącznej wartości:  75 000 zł, z których skorzystało :

 

LP.

Nazwa Stowarzyszenia

Nazwa zadania

Liczba adresatów działań

Liczba osób zaangażowanych (m.in. wolontariuszy)

1

Klub Sportowy Stolem

II Mistrzostwa Kaszub w pływaniu na rowerkach wodnych

55

17

2

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki na Wsi „Przyjazna Wieś Kaszubska”

„Dzień Dziecka w Gminie Somonino”

1000

23

3

Związek Niewidomych, Okręg Pomorski

Wyjazd rekreacyjno – krajoznawczy „Lubuskie warte zachodu”

50

1

4

Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno

Szkolenie w piłce nożnej na terenie Gminy Somonino

35

6

5

Akademia Piłkarska Szargan

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Somonino

300

5

6

Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia”

Stop komputerom w czasie wolnym – gry i zabawy z piłką ręczną

102

5

7

Stowarzyszenie Trzech Wsi „Kaszubski Zakątek”

Z kaszubskim zakątkiem czas wolny na sportowo

124

23

8

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”

Akademia Młodego Wędkarza – szkółka wędkarska

20

3

9

„Rozwiń Skrzydła”

Promocja aktywnego wypoczynku poprzez organizację sekcji narciarstwa biegowego

28

3

RAZEM

1714

86


Liczba realizowanych wspólnie przedsięwzięć,

w tym współfinansowanych z UE

W 2016 roku Gmina nie realizowała we współpracy z organizacjami pozarządowymi projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Natomiast gmina otrzymała blisko 40 000 złotych dotacji dla trzech swoich placówek oświatowych w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach  - „Bezpieczna +”. Szkoły w taki sposób zrealizowały swoje zadania, że wszystkie one opierały się na współpracy z organizacjami pozarządowymi.

/-/ Marian Kryszewski

Wójt Gminy Somonino

Sprawozdanie ubogacone zdjęciami z realizacji poszczególnych zadań do pobrania.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X