Gmina Somonino

OTWARTY KONKURS OFERT DLA NGO A A A

Załącznik do Zarządzenia Wójta

Gminy Somonino

Nr 1/2019 z dn. 02.01.2019 r.

 

WÓJT GMINY SOMONINO

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały
Nr XXXIV/274/2018 Rady Gminy Somonino z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku

 


I. ADRESACI KONKURSU:

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

II. RODZAJE ZLECANYCH ZADAŃ ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA WSPARCIE ICH REALIZACJI:
W ramach konkursu będą dotowane zadania w zakresie:

1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 15 000 zł
a) działalność kulturalna w tym organizacji różnego typu imprez, lub spotkań.
b) kultywowanie kultury kaszubskiej oraz promocja lokalnych twórców,
c) upamiętniania miejsc pamięci narodowej oraz pielęgnowania historii i tradycji
narodowej i ochrony zabytków,

2. Turystyki i krajoznawstwa - 25 000 zł
a) organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Somonino
b) promocja potencjału turystycznego i przyrodniczego gminy

3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 60 000 zł
a) organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
b) organizacji aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
c) organizacji imprez, zawodów i rozgrywek sportowych lub sportowo-rekreacyjnych


Informuje się, że przekazane dotacje przekazane w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na realizacje zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2016-2018 wyniosły:
• w roku 2016 – 75 000 zł,
• w roku 2017 – 85 000 zł.
• w roku 2018 – 80 000 zł


III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI I PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3. Ofertę realizacji zadania publicznego należy sporządzić w formie papierowej według wzoru, który został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).

4. We wzorze oferty realizacji zadania publicznego poszerzono katalog oświadczeń w zakresie posiadanego numeru rachunku bankowego. Wzór oferty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Somonino: www.bip.somonino.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe – ogłoszenia”, na stronie internetowej Gminy Somonino: www.somonino.pl w zakładce „Samorząd – Organizacje Pozarządowe – Wzory dokumentów” oraz w Urzędzie Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, pokój nr 19. W przypadku korzystania z wzoru pobranego z innych stron prosi się o uzupełnienie dodatkowego oświadczenia.

5. Formularz oferty należy wypełnić w sposób przejrzysty i czytelny zgodnie ze wskazówkami. W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy je wykreskować lub zawrzeć adnotację „Nie dotyczy”. Należy podać zakres działań na jaki organizacja składa ofertę (II pkt 1, 2 lub 3).

6. Nie należy wypełniać „Dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego” (pkt. IV.5 we wzorze oferty). Tabelę należy wykreskować lub zawrzeć adnotację „Nie dotyczy”.

7. Podobnie nie należy wypełniać kolumny „z wkładu rzeczowego (w zł)” w „Kalkulacji przewidywanych kosztów na rok…” (pkt. IV.8 we wzorze oferty). Przedmiotową kolumnę w tabeli należy wykreskować lub zawrzeć adnotację „Nie dotyczy”. Ewentualny wkład rzeczowy można opisać w pkt. IV.13 oferty.

8. Podmiot aplikujący o dotację jest zobligowany wnieść co najmniej 10% kosztów całości zadania. Przez finansowy wkład do zadania należy rozumieć wszystkie środki finansowe będące w posiadaniu organizacji tj. środki finansowe własne, jak i pozyskane z innych źródeł, w tym publicznych.

9. W przypadku, gdy oferent wnosi do realizacji zadania także wkład osobowy, to musi to być racjonalnie oszacowana wartość pracy społecznej i świadczeń wolontariuszy, ujęta w kosztorysie realizacji zadania z uwzględnieniem stawek rynkowych za prace danego rodzaju.

10. Wymaganym wkładem własnym do zadania nie może być wkład rzeczowy. Oferent jest zobowiązany do wskazania w kosztorysie wszystkich środków jakie otrzyma na realizację zadania z innych funduszy publicznych.

11. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na dofinansowanie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania.

12. Dotacja nie może być przeznaczona:
a) na realizację bieżących zadań statutowych podmiotu oraz na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania,
b) na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu Gminy Somonino lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczegółowych,
c) na prowadzenie działalności gospodarczej.

13. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

14. Beneficjent może złożyć tylko jedną ofertę na realizację zadania w danym zakresie. W sytuacji złożenia więcej niż jednej oferty w tym samym rodzaju zadania żadna z ofert nie będzie podlegała ocenie. Dopuszczalne jest złożenie kilku ofert na różne zakresy zadań.

IV. TERMIN I WARUNKI SKŁADANAI OFERT:
1. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych” w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2019 roku do godz. 1530 w Urzędzie Gminy Somonino przy ul. Ceynowy 21 bądź przesłać na adres: Urząd Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino. Liczy się data wpływu oferty do Urzędu. Oferty złożone bądź przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Do oferty należy załączyć:
a) w przypadku, gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie jest klubem sportowym nie prowadzącym działalności gospodarczej i uczniowskim klubem sportowym zarejestrowanym w ewidencji prowadzonej przez Starostę Kartuskiego musi załączyć aktualny odpis z innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferenta niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

3. Do oferty można także załączyć dodatkowe informacje, rekomendacje, opinie, itp.

4. Wszystkie kopie dokumentów załączonych do oferty winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie wraz z datą) przez osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, ujawnione w wypisie z rejestru lub ewidencji.

V. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
1. Termin realizacji zadania publicznego ustala się od 2 stycznia 2019 roku do 30 listopada 2019 roku w taki sposób, by w maksymalnym stopniu beneficjentami działań byli mieszkańcy Gminy Somonino.
2. Termin poniesienia wydatków ustala się:
a) dla środków pochodzących z dotacji Gminy Somonino: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2019 r.
b) dla innych środków finansowych: od 2 stycznia do 30 listopada 2019 r.
3. Wójt Gminy Somonino zastrzega sobie możliwość przyznania niższej kwoty dotacji niż wnioskowana. Wówczas oferent będzie zobligowany do dostarczenia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów i przewidywanych źródeł finansowania zadania.
4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawierana pomiędzy Gminą Somonino a wyłonionym w konkursie podmiotem.


VI. TERMIN I TRYB WYBORU OFERTY:
1. Oferty złożone przez podmioty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Komisja Konkursowa opiniuje wnioski złożone w otwartych konkursach ofert i przedstawia Wójtowi swoje stanowisko w tej sprawie.
3. Wójt Gminy Somonino podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji
do 7 lutego 2019 r.
4. Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje, rodzaj zleconych zadań i kwoty przyznane na ich realizację są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Somonino: www.bip.somonino.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe – Ogłoszenia”, na stronie internetowej Gminy Somonino: www.somonino.pl w zakładce „Samorząd – Organizacje Pozarządowe – Wyniki konkursów” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Somonino.


VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
1. Komisja konkursowa sprawdza oferty pod względem formalnym i ocenia między innymi czy:
a) oferta została złożona w terminie,
b) ofertę złożył podmiot uprawniony,
c) działania przewidziane w projekcie są zgodne ze statutem,
d) oferent załączył wymagane załączniki,
e) oferta została podpisana przez osoby uprawnione,
f) termin realizacji zadania jest zgodny z ustalonym w ogłoszeniu,
g) kosztorys nie zawiera błędów rachunkowych.

2. Merytorycznej oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa, która kieruje się w szczególności:
a) zgodnością oferty z zadaniem określonym szczegółowo w konkursie ofert (m.in. czy cele obrane przez oferenta wpisują się w obszar, na który został ogłoszony konkurs),
b) oceną możliwości realizacji zadania przez organizację (m.in. ocena doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania, kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie publiczne, czy podmiot do swojego zadania angażuje jeszcze innych partnerów),
c) zadeklarowaną przez organizację jakością wykonania zadania (m.in. czy podano liczbę i rodzaj odbiorców, do których zadanie jest skierowane, czy podano sposób rekrutacji beneficjentów, czy rezultaty zadania będą trwałe, czy projekt jest innowacyjny).
d) kalkulacją kosztów realizacji zadania (m.in. zasadność przyjętych stawek w odniesieniu do średnich cen rynkowych, zgodność kosztorysu z harmonogramem zadań oraz celem zadania, czy ilość planowanych działań i ich efektów jest adekwatna do wnioskowanej dotacji);
e) planowanym udziałem środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł;
f) zadeklarowanym wkładem rzeczowym i osobowym (w tym podaną wartością świadczeń wolontariuszy lub pracy społecznej członków, czy zastosowano wycenę w odniesieniu do średnich cen rynkowych),
g) rzetelność oferenta (dotychczasowe dokonania, jakość i terminowość dotychczas wykonywanych zadań i ich rozliczeń),
h) dotychczasowa współpraca z samorządem.


Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach związanych z otwartym konkursem ofert: Marta Skrzypkowska, tel. (58) 743-23-53, e-mail: m.skrzypkowska@somonino.pl.

Zarządzenie 1/2019
Załącznik do Zarządzenia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X