Gmina Somonino

Ochrona i promocja zdrowia - otwarty konkurs ofert A A A

WÓJT GMINY SOMONINO działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/212/13 Rady Gminy Somonino z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 - 2020 – ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia”.

I. Adresaci konkursu:

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

II. Rodzaje zlecanych zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie ich realizacji:

Konkurs został ogłoszony w obszarze działania „Ochrona i promocja zdrowia”, na zadania realizowane z udziałem środków pozabudżetowych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy na edukację prozdrowotną i/lub działania profilaktyczne np. poprzez organizację różnego typu zajęć dodatkowych czy imprez.

Przewidywana kwota dotacji na realizację zadań objętych otwartym konkursem ofert w 2015 roku w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia” wynosi 16 000 zł (szesnaście tysięcy złotych 00/100).

Informuje się, że przekazane dotacje w zakresie obszaru „Ochrona i promocja zdrowia” na realizacje zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2013-2014 wyniosły: 0,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w zakresie obszaru, na który został ogłoszony konkurs.

3. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

4. Środki finansowe z budżetu Gminy Somonino mogą być przyznane jedynie na dofinansowanie tzw. „wkładu własnego” organizacji do projektu realizowanego ze środków pozabudżetowych. Oferent, który otrzymał już na realizację projektu grant ze środków pozabudżetowych, lub oferent, który dopiero stara się o takie wsparcie ze środków pozabudżetowych (warunkiem jest złożony wniosek), może złożyć ofertę na pokrycie brakującej części budżetu projektu dofinansowanego ze środków pozabudżetowych, która obejmuje działania skierowane do mieszkańców Gminy Somonino.

Środki pozabudżetowe należy rozumieć jako środki finansowe pochodzące z funduszy:

a.    Unii Europejskiej,

b.    strukturalnych,

c.    innych państw i organizacji międzynarodowych,

d.    polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych,

e.    podmiotów komercyjnych,

f.     administracji centralnej.

5. Wnioskowana kwota dotacji z budżetu gminy nie może przekraczać 60 % całkowitych kosztów zadania, co oznacza, że podmiot aplikujący o dotację jest zobligowany wnieść minimum 40 % wkładu własnego do zadania. Przez wkład własny do zadania należy rozumieć zarówno środki finansowe, jak i racjonalnie oszacowaną wartość pracy społecznej i świadczeń wolontariuszy.  Wkład własny nie może ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zadania. Jeżeli  w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego stwierdzi się zmniejszenie wkładu własnego w stosunku do całości zadania zaplanowanego w umowie, będzie to stanowić podstawę do wystąpienia o zwrot przyznanej dotacji.

6. Wnioskowana kwota dotacji może ulec zmniejszeniu. Wówczas oferent zostanie wezwany do dostarczenia zaktualizowanego kosztorysu i/lub harmonogramu realizacji zadania.

7. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na dofinansowanie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania.

8. Dotacja nie może być przeznaczona na realizację bieżących zadań statutowych podmiotu oraz na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania,

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10. Oferent może złożyć maksymalnie jedną ofertę na realizację zadania.

IV. Termin i warunki składania ofert:

1. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert” w nieprzekraczalnym terminie do 5 lutego 2015 roku do godz. 1500 w Urzędzie Gminy Somonino przy ul. Ceynowy 21 bądź przesłać na adres: Urząd Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino. Liczy się data wpływu oferty do Urzędu. Oferty złożone bądź przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone na drukach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego, oraz
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

3. Wzory powyższych dokumentów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Somonino www.bip.somonino.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

4. Do oferty należy załączyć:

a) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru bądź inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,

b) aktualny statut podmiotu składającego ofertę;

c) pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem);

d) kopie wniosku o dotację ze środków pozabudżetowych lub kopie umowy o dofinansowanie, jeżeli taka została już zawarta na dzień złożenia oferty.

5. Do wniosku można także załączyć dodatkowe informacje, rekomendacje, opinie, itp.

6. Wszystkie kopie dokumentów załączonych do oferty winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie wraz z datą) przez osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, ujawnione w wypisie z rejestru lub ewidencji.

7. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach związanych z otwartym konkursem ofert: Karolina Szmołda, podinspektor do spraw rozwoju gospodarczego i promocji gminy, tel. 58 684-11-21 w. 28, e-mail: promocja@somonino.pl.

V. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadania można realizować od 12 lutego 2015 roku do 30 października 2015 roku.

2. W ofercie należy podać liczbę i rodzaj odbiorców, do których zadanie jest skierowane oraz sposób rekrutacji beneficjentów.

3. Podpisanie umowy i przekazanie środków finansowych na wsparcie zadań publicznych będzie możliwe dopiero po przedstawieniu przez oferenta dowodu uzyskania środków pozabudżetowych w postaci umowy o dofinansowanie bądź porozumienia.

4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawierana pomiędzy Gminą Somonino a wyłonionym w konkursie podmiotem.

VI. Termin i tryb wyboru oferty:

  1. Oferty złożone przez podmioty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym.
  2. Komisja Konkursowa opiniuje wnioski złożone w otwartych konkursach ofert i przedstawia Wójtowi swoje stanowisko w tej sprawie.
  3. Wójt Gminy Somonino podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji
    do 10 lutego 2015 r.
  4. Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje, rodzaj zleconych zadań i kwoty przyznane na ich realizację są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Somonino: www.bip.somonino.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe – Ogłoszenia”, na stronie internetowej Gminy Somonino: www.somonino.pl w zakładce „Samorząd – Organizacje Pozarządowe – Wyniki konkursów” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino. 

VII. Kryteria wyboru oferty:

1. Kryteria oceny formalnej:

a)      oferta została złożona w terminie,

b)      ofertę złożył podmiot uprawniony,

c)      działania przewidziane w projekcie są zgodne ze statutem,

d)     oferent załączył wymagane załączniki, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu,

e)      oferta została podpisana przez osoby uprawnione,

f)       termin realizacji zadania jest zgodny z ustalonym w ogłoszeniu,

g)      kosztorys nie zawiera błędów rachunkowych.

2. Kryteria oceny merytorycznej:

a)      zgodność oferty z zadaniem określonym szczegółowo w konkursie ofert;

b)      ocena możliwości realizacji zadania przez organizację (m.in. ocena doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania, doświadczenia w zakresie zadań podobnego rodzaju);

c)      zadeklarowana przez organizację jakością wykonania zadania (m.in. mierzalność produktów i rezultatów działań, współpraca z innymi podmiotami, innowacyjność);

d)     kalkulacja kosztów realizacji zadania (m.in. zasadność przyjętych stawek w odniesieniu do średnich cen rynkowych, zgodność kosztorysu z harmonogramem zadań);

e)      planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł;

f)       zadeklarowany wkład rzeczowy i osobowy.

 

Wójt Gminy Somonino

/-/ Marian Kryszewski

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X