Gmina Somonino

Obwieszczenie A A A

 

OBWIESZCZENIE

 

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

z dnia 24 października 2019 r.

 

działając na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.)

 

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

informację o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

 

ZAWIADAMIAM

 

o wyłożeniu w dniach od 31 października 2019 roku do 21 listopada 2019 r. projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii do publicznego wglądu i umieszczeniu projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

 

W/w. projekt uchwały jest do wglądu w siedzibie Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku ul. Augustyńskiego 2,
80-810 Gdańsk w pokoju nr 109 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: www.pomorskie.eu, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: www.bip.pomorskie.eu, menu „Obwieszczenia i zawiadomienia” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Uwagi do projektu uchwały, może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały. Uwagi wnosi się na piśmie. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669), opatrzone:

  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  2. podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ewentualne uwagi należy składać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk w terminie 21 dni od dnia wyłożenia tj. do dnia 21 listopada 2019 r. projektu uchwały do publicznego wglądu i jego umieszczeniu  na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Przy rozpatrywaniu uwag dotyczących wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego uwzględnia się szczególne właściwości nieruchomości lub prowadzonej na niej działalności, które istotnie utrudnią prowadzenie na niej gospodarki łowieckiej, albo – w przypadku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim – spowodują konieczność zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej działalności. W związku z powyższym należy wskazać przyczynę wniesienia uwagi dotyczącej wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego. Jednocześnie należy przedstawić dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X