Gmina Somonino

Ochrona środowiska

SZCZEPIENIA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Profilaktyczne szczepienie psów   Informujemy, że Przychodnia Weterynaryjna  s.c. „Słoneczna” w Kartuzach dnia 4.06.2020 r. w godzinach 12.00-15.00 przeprowadzi profilaktyczne szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie wsi Ostrzyce Na Koszowatkę, Rąty, Sławki, natomiast dnia 6.06.2020 r. w godzinach 8.30-13.10 we wsi Somonino.  4.06.2020 r. Ostrzyce Na Koszowatkę 12.00-12.30 przy sklepie Rąty 12.30-13.00 P. Rybakowska Rąty 13.15-14.00 Sołtys P. Wojtala Sławki 14.00-15.00 Sołtys P. Adamczyk


6.06.2020 r.  Somonino 8.30-9.00 P. B. Leszkowski Somonino 9.15-9.50 P. W. Flisykowski Somonino 10.00-10.30 P. F. Split ul. Osiedlowa 6 Somonino 10.40-11.10 P. H. Skierka ul. Polna 6 Somonino 11.10-11.50 P. R. Częstkowski Somonino 11.50-12.10 P. J. Skierka  ul. Siemian 10    Szczepienie jest obowiązkowe. Szczepieniu podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Koszt szczepienia wynosi 40 zł Uwaga! Właściciele psów zobowiązani są do przestrzegania aktualnych przepisów wprowadzonych w związku z epidemia koronawirusa: zakrywanie ust i nosa, zachowanie odpowiedniego dystansu pomiędzy właścicielami, dezynfekcje rąk.

więcej »

Konkurs na dofinansowanie na utylizację wyrobów zawierających azbest

Somonino, dnia 29 kwietnia 2020 r. O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Somonino  w związku z informacją opublikowana przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2020).  Konkurs obejmuje zadania z zakresu: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, jak również transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. dzikie wysypiska, posesje) i objętych inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest.   Kwota dofinansowania zadania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty, poniesione w 2020 roku, najpóźniej do dnia 30.11.2020 r. Koszt kwalifikowany polegający na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadu zawierającego azbest  to nie więcej niż  600 zł/Mg, natomiast wyłącznie za transport i unieszkodliwienie odpadu nie więcej niż 300 zł/Mg. Wnioski należy składać w terminie do 8.06.2020 roku do tutejszego Urzędu Gminy w Somoninie w godzinach pracy urzędu lub pocztą elektroniczną: ug@somonino.pl lub t.gostkowska@somonino.pl . Wniosek można pobrać poniżej. Więcej informacji pod numerem telefonu: 58 743-23-41 lub  603-308-106.

Wniosek pdf 

więcej »

KonkursPIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2020   Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej 27. edycji Konkursu  Piękna Wieś Pomorska 2020. Poprzez konkurs chcemy promować udział naszej Gminy w zrównoważonym rozwoju otoczenia i poprawie jego estetyki. Jak co roku zmagania odbędą się w kategoriach „Wieś” i „Zagroda”.  Zgłoszenia  do etapu gminnego w obu kategoriach należy zgłaszać do 22 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Somonino, pok. 16.  w godzinach pracy urzędu.

Wzory zgłoszeń do popbrania poniżej: 
1. Piękna "Zagroda", 
2. Piękna "Wieś". 

więcej »

Farmy fotowoltaiczne

Firma Green Capital SA poszukuje chętnych do dzierżawy gruntów rolnych z przeznaczeniem na Farmy Słoneczne. 
Wymagania:
- areał powyżej 2 ha
- klasa ziemi: RIV, RV lub RVI, N
- blisko linii energetycznych
Grunty te mogą znajdować się w obszarze Natura 2000. Firma płaci czynsz dzierżawny w wysokości 8.000 -10.000 zł rocznie za ha, powiększany co roku o współczynnik inflacji.
Więcej informacji:
Tomasz Ramczyk,
tel: 505017160,
email: t.ramczyk@gmail.com

więcej »

Informacja dot. usuwania folii rolniczych

Informujemy, że przedłużamy termin składania wniosków o dofinansowanie usuwania folii rolniczych do końca tygodnia tj. 6.12.2019 r. Ponadto informujemy, że od nowego roku firma odbierająca odpady z tereny gminy Somonino nie będzie odbierała tego typu odpady. 

więcej »

Obwieszczenie

  OBWIESZCZENIE   MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 24 października 2019 r.   działając na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.)   PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI   informację o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.   ZAWIADAMIAM   o wyłożeniu w dniach od 31 października 2019 roku do 21 listopada 2019 r. projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii do publicznego wglądu i umieszczeniu projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.   W/w. projekt uchwały jest do wglądu w siedzibie Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku ul. Augustyńskiego 2,
80-810 Gdańsk w pokoju nr 109 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: www.pomorskie.eu, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: www.bip.pomorskie.eu, menu „Obwieszczenia i zawiadomienia” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.   Uwagi do projektu uchwały, może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały. Uwagi wnosi się na piśmie. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669), opatrzone: kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ewentualne uwagi należy składać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk w terminie 21 dni od dnia wyłożenia tj. do dnia 21 listopada 2019 r. projektu uchwały do publicznego wglądu i jego umieszczeniu  na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.   Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Pomorskiego. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.   Przy rozpatrywaniu uwag dotyczących wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego uwzględnia się szczególne właściwości nieruchomości lub prowadzonej na niej działalności, które istotnie utrudnią prowadzenie na niej gospodarki łowieckiej, albo – w przypadku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim – spowodują konieczność zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej działalności. W związku z powyższym należy wskazać przyczynę wniesienia uwagi dotyczącej wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego. Jednocześnie należy przedstawić dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością.

więcej »

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Somonino  w związku z informacją opublikowana przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego  pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.  Konkurs obejmuje zadania z zakresu: transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Kwota dofinansowania zadania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł/Mg masy odpadów. Wnioski należy składać w terminie do 29.11.2019 roku do tutejszego Urzędu Gminy w Somoninie w godzinach pracy urzędu. Wniosek można pobrać w budynku Urzędu Gminy, a także w załączniku poniżej. Więcej informacji pod numerem telefonu: 58 743-23-41, 603-308-106.

Wniosek

więcej »

Ogłoszenie

Somonino, dnia 20.09.2019 r.   OGŁOSZENIE Wójta Gminy Somonino   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla gminy Somonino (obręby: Goręczyno, Kaplica, Ostrzyce, Piotrowo, Ramleje, Rąty, Rybaki, Sławki, Starkowa Huta)  dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.   Działając na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. 2018 poz. 2129 tekst jednolity)   zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni w dniach od 20 września 2019 r. do 19 listopada 2019 r. włącznie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie dla gminy Somonino obręby ewidencyjne: Goręczyno, Kaplica, Ostrzyce, Piotrowo, Ramleje, Rąty, Rybaki, Sławki, Starkowa Huta.   Z planem można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Somonino ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino (pokój nr 16, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek-wtorek 7.30-15.30, środa 7.30-16.30, czwartek-dzień pracy wewnętrznej, piątek 7.30-14.30). Na podstawie art. 21 ust 5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. 2018 poz. 2129 tekst jednolity) w terminie do 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu to jest od 20 września 2019 r. do 19 października 2019 r. włącznie, zainteresowani właściciele lasu mogą składać zastrzeżenia i wnioski do wyżej wymienionego projektu planu. Informujemy również, że w dniu 18 października 2019 r. w godzinach 900 - 1500 przedstawiciele wykonawcy projektu planu pełnić będą dyżur w tutejszym Urzędzie Gminy i udzielać wyjaśnień w sprawie projektu planu.   Starosta kartuski wydaje decyzje w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków. Jednocześnie nadmieniam, że zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. 2018 poz. 2129 tekst jednolity) uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.  

więcej »

„Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”

„Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powstał pięcioodcinkowy film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych pt. ,,Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym”. W pierwszej jego części poruszana jest tematyka wagi wody w gospodarstwie rolnym i środowisku naturalnym. Omówione są źródła biogenów dostających się do zbiorników wodnych, czynniki wpływające na spływ związków biogennych, proces eutrofizacji wód oraz jego skutków dla ludzi. Przybliżone zostają także, zagadnienia Programu Azotanowego oraz Ustawy Prawo Wodne. https://youtu.be/5OFcghqE0tI Druga część dotyczy zagadnień związanych z produkcją zwierzęcą. Omówione zostają obecne trendy w hodowli zwierząt oraz zagrożenia środowiskowe płynące z przemysłowej produkcji zwierzęcej. Przekazywane są informacje jak odpowiednie produkować nawozy naturalne, jak gospodarować ich nadwyżką oraz jak wyliczyć ilość nawozów produkowanych w gospodarstwie. https://youtu.be/bhu7sGNWaZY Trzecia część jest poświęcona głównie stosowaniu nawozów w taki sposób by ograniczyć ich wymywanie, odpowiedniemu składowaniu nawozów naturalnych. Pokazane w sposób wizualny jest także w jaki sposób wyliczyć minimalne wielkości urządzeń do przechowywania nawozów. https://youtu.be/CorEZpt8-_w W kolejnej części wskazane są strumienie strat biogenów z pól, metody określania bilansu azotu, obowiązki rolnika wynikające z Programu Azotanowego oraz sposoby planowania nawożenia. Pokazane jest jak wykonać plan nawożenia i badania zasobności gleby. https://www.youtube.com/watch?v=-W2Cg5dOqSo W ostatniej części filmu pokazane są metody racjonalnego gospodarowania oraz przykłady dobrych praktyk rolnych. Pokazane są one na przykładach gospodarstw gdzie się je stosuje. https://youtu.be/giJZ0tYezBM Więcej in formacji na temat kampanii edukacyjnej współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://fdpa.org.pl/azot  

więcej »

Zakaz dokarmiania dzików

UWAGA !

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach przypomina, że na terenie całego kraju obowiązuje zakaz dokarmiania dzików!!!
( Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie„) Złamanie zakazu, zgodnie z art. 85aa ust. 1 pkt 13a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, podlega karze pieniężnej.               Grzegorz Kleps Powiatowy Lekarz Weterynarii           w  Kartuzach     

więcej »

Dofinansowanie na

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - wnioski można składać od 2 maja do 12 czerwca.         Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy rodzaj pomocy, finansowany z budżetu PROW na lata 2014-2020. Jest to wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wnioski o przyznanie takiej pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR od 2 maja do 12 czerwca 2019 r. Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11-60 lat – o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha – stanowiące własność wnioskodawcy, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Wysokość dofinansowania zróżnicowana jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra pomoc wynosi 8 137 zł/ha – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 9 249 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Wsparcie przewidziane na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach na gruntach w warunkach korzystnych to 12 538 zł/ha, natomiast w przypadku gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12° – 14 213 zł/ha. Na inwestycje w zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu właściciele lasu mogą otrzymać 4 610 zł/ha na gruntach w warunkach korzystnych oraz 5 210 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Z kolei w przypadku zakładania remizy dofinansowanie wynosi 848 zł, bez względu na powierzchnię realizacji inwestycji i rodzaj gruntu. Natomiast wysokość wsparcia na czyszczenie późne to 764 zł/ha – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 917 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Dodatkowo dofinansowanie na zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, lub dolesiania luk, lub założenia remizy wynosi: 424 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek repelentami; 1 488 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek osłonkami oraz 8,82 zł/mb na ogrodzenie remizy siatką metalową o wysokości minimum 2 m. Szczegóły na stronie: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-wsparcie-na-inwestycje-zwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla.html

więcej »

SZCZEPIENIE PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

  Przychodnia Weterynaryjna „Słoneczna” S.C. w Kartuzach, ul. Słoneczna 1, informuje, że w dniu 11.05.2019r. (sobota) w godz. 8:30 – 13.10  w miejscowości Somonino odbędzie się szczepienie psów przeciwko wściekliźnie.   W związku z powyższym prosimy o poinformowanie właścicieli psów w w/w, iż:   Szczepienie psów jest obowiązkowe Szczepieniu podlegają wszystkie psy po ukończeniu 3 miesiąca życia Koszt szczepienia wynosi 30zł.     11 MAJA 2019 SOBOTA   SOMONINO                   8.30 – 9.00                        P. B. LESZKOWSKI           SOMONINO                   9.15 – 9.50                          P. W. FLISYKOWSKI   SOMONINO                   10.00 – 10.30                     P.F. SPLIT   SOMONINO                   10.40 – 11.10                     P. H.SKIERKA   SOMONINO                    11.10 – 11.50                     P. R.CZENSTKOWSKI   SOMONINO                    12.00 – 13. 10                    REMIZA  

więcej »

Wnioski o wsparcie w sprawie w suszy


OGŁOSZENIE   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi. W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza spowodowała straty w uprawach w wysokości co najmniej - 70 proc.  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie takiej pomocy. Pierwotnie wnioski miały być przyjmowane do 28 września, ale decyzją ministra ten termin został wydłużony do 31 października 2018 r.  Z kolei rolnicy, w których gospodarstwach szkody w uprawach wyniosły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc., wnioski o pomoc mogą składać od 26 września do 31 października 2018 r.  W tym przypadku bazowa stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy i również jest pomniejszana o połowę, gdy rolnik nie ma polisy.  

więcej »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X