Gmina Somonino

Informator mieszkańca

Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada w Lesie Hopowskim odbyły się uroczystości gminne z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

więcej »

Obwieszczenie

  OBWIESZCZENIE   MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 24 października 2019 r.   działając na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.)   PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI   informację o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.   ZAWIADAMIAM   o wyłożeniu w dniach od 31 października 2019 roku do 21 listopada 2019 r. projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii do publicznego wglądu i umieszczeniu projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.   W/w. projekt uchwały jest do wglądu w siedzibie Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku ul. Augustyńskiego 2,
80-810 Gdańsk w pokoju nr 109 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: www.pomorskie.eu, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: www.bip.pomorskie.eu, menu „Obwieszczenia i zawiadomienia” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.   Uwagi do projektu uchwały, może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały. Uwagi wnosi się na piśmie. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669), opatrzone: kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ewentualne uwagi należy składać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk w terminie 21 dni od dnia wyłożenia tj. do dnia 21 listopada 2019 r. projektu uchwały do publicznego wglądu i jego umieszczeniu  na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.   Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Pomorskiego. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.   Przy rozpatrywaniu uwag dotyczących wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego uwzględnia się szczególne właściwości nieruchomości lub prowadzonej na niej działalności, które istotnie utrudnią prowadzenie na niej gospodarki łowieckiej, albo – w przypadku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim – spowodują konieczność zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej działalności. W związku z powyższym należy wskazać przyczynę wniesienia uwagi dotyczącej wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego. Jednocześnie należy przedstawić dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością.

więcej »

Ogłoszenie

Somonino, dnia 20.09.2019 r.   OGŁOSZENIE Wójta Gminy Somonino   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla gminy Somonino (obręby: Goręczyno, Kaplica, Ostrzyce, Piotrowo, Ramleje, Rąty, Rybaki, Sławki, Starkowa Huta)  dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.   Działając na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. 2018 poz. 2129 tekst jednolity)   zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni w dniach od 20 września 2019 r. do 19 listopada 2019 r. włącznie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie dla gminy Somonino obręby ewidencyjne: Goręczyno, Kaplica, Ostrzyce, Piotrowo, Ramleje, Rąty, Rybaki, Sławki, Starkowa Huta.   Z planem można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Somonino ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino (pokój nr 16, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek-wtorek 7.30-15.30, środa 7.30-16.30, czwartek-dzień pracy wewnętrznej, piątek 7.30-14.30). Na podstawie art. 21 ust 5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. 2018 poz. 2129 tekst jednolity) w terminie do 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu to jest od 20 września 2019 r. do 19 października 2019 r. włącznie, zainteresowani właściciele lasu mogą składać zastrzeżenia i wnioski do wyżej wymienionego projektu planu. Informujemy również, że w dniu 18 października 2019 r. w godzinach 900 - 1500 przedstawiciele wykonawcy projektu planu pełnić będą dyżur w tutejszym Urzędzie Gminy i udzielać wyjaśnień w sprawie projektu planu.   Starosta kartuski wydaje decyzje w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków. Jednocześnie nadmieniam, że zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. 2018 poz. 2129 tekst jednolity) uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.  

więcej »

Spotkania dla mieszkańców w sprawie Strategii

W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Somonino na lata 2020-2029 informujemy o planowanych terminach spotkań warsztatowo-konsultacyjnych, na których omawiany będzie planowany kształt nowego dokumentu strategicznego oraz planowane w kolejnych latach przedsięwzięcia.

więcej »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X